Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Mr. Correljé Advocatuur

Artikel 1: TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan Mr. Correljé Advocatuur, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

1.2. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van iedere advocaat die bij Mr. Correljé Advocatuur werkzaam is, ieder die door Mr. Correljé Advocatuur wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Mr. Correljé Advocatuur aansprakelijk is of kan zijn.

1.3. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: DE OPDRACHT

2.1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Mr. Correljé Advocatuur. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2. Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is Mr. Correljé Advocatuur vrij om te bepalen welke van haar partners of personeelsleden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.

Artikel 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Indien de uitvoering van een opdracht door Mr. Correljé Advocatuur leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Mr. Correljé Advocatuur wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Mr. Correljé Advocatuur komt. De inhoud en de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering overtreffen de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd te Den Haag, daaraan stellen. Op verzoek wordt u een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden.

3.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 3.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, wordt iedere aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het eigen risico van de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

3.3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

3.4. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Mr. Correljé Advocatuur voor die schade.

Artikel 4: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

4.1. De opdrachtgever vrijwaart Mr. Correljé Advocatuur en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Mr. Correljé Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Mr. Correljé Advocatuur in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

4.2. Betaling van declaraties van Mr. Correljé Advocatuur dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn wordt een herinnering naar de opdrachtgever toegezonden welke wordt gevolgd door een aanmaning plus een verhoging. De opdrachtgever is dan in verzuim en aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door Mr. Correljé Advocatuur in verband met de invordering gemaakte kosten. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties - met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag - komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 5: INSCHAKELING VAN DERDEN

5.1. Mr. Correljé Advocatuur is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door Mr. Correljé Advocatuur in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid en zal te allen tijde de geheimhouding borgen. Mr. Correljé Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Mr. Correljé Advocatuur.

5.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat Mr. Correljé Advocatuur ervan uit en bevestigt zij zonodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6: TARIEVEN

6.1. Mr. Correljé Advocatuur heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde kostenvergoedingen te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Mr. Correljé Advocatuur enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15e dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde kostenvergoeding.

6.2. Het bepaalde in artikel 6.1. is niet van toepassing op toevoegingsdossiers.

Artikel 7: DIVERSE ONDERWERPEN

7.1. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

7.2. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Mr. Correljé Advocatuur en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

7.3. Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.

7.4. Mr. Correljé Advocatuur is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

7.5. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal en in verschillende andere talen gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

Artikel 8: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

8.1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Mr. Correljé Advocatuur is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Mr. Correljé Advocatuur is gevestigd. Niettemin heeft Mr. Correljé Advocatuur het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

Mr. Correljé Advocatuur beschikt over een klachtenregeling die voldoet aan artikel 6.28 Verordening op de advocatuur.

Algemeen

Artikel 1.
Deze regeling kan worden aangehaald als "Klachtregeling Mr. Correljé Advocatuur".

Artikel 2.
De advocaten van Mr. Correljé Advocatuur en de onder de verantwoordelijkheid van de advocaat werkzame personen zijn aan de klachtregeling onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met een behoorlijke hulpverlening zich uitstrekkend tot het gebied van de tot standkoming, de uitvoering van een overeenkomst tot opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaratie.

Klachtregeling

Artikel 3.

Mevr. Mr. I. Correljé is als klachtenfunctionaris belast met de afhandeling van de klacht. Indien de klacht betrekking heeft op de klachtenfunctionaris treedt een andere advocaat op als klachtenfunctionaris.

Klachtprocedure

Artikel 4.

1. De klager dient een klacht schriftelijk in bij de klachtenfunctionaris. Deze klacht dient te worden ingediend binnen drie maanden nadat de feiten, waarop de klacht is gebaseerd, zich hebben voorgedaan.

2. De klachtenfunctionaris zal binnen 1 maand na ontvangst van de klacht de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk en met redenen omkleed in kennis stellen van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld met aanbevelingen.

3. Indien de klachtenfunctionaris niet binnen de termijn van 1 maand tot een oordeel kan komen, wordt daarvan een met redenen omklede mededeling gedaan aan de klager en degene over wie wordt geklaagd, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht gegeven kan worden.

4. De klachtenfunctionaris geeft de klager en degene over wie is geklaagd de gelegenheid om een toelichting te geven op de klacht.

5. De klager is geen vergoeding verschuldigd van de kosten van de behandeling van de klacht.

Reikwijdte klachtenregeling

De klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht die met de cliënt wordt aangegaan.